Trắc Nghiệm Sinh Học Lớp 12 Tổng Ôn Kiểm Tra Học Kì 1: 2019 Phần 3

Câu 1: Một cơ thể có kiểu gen (AB/ab)Dd khi giảm phân có xảy ra hoán vị gen tối đa cho mấy loại giao tử?
Câu 2: Một cơ thể có kiểu gen Aa(BD/bd)Ee(HM/hm) nào sau đây là đúng?
Câu 3: Một quần thể ngẫu phối ở thế hệ xuất phát (P) có 500 cá thể kiểu gen BB; 400 cá thể kiểu gen Bb; 100 cá thể kiểu gen bb. Kết luận nào sau đây về quần thể là không đúng?
Câu 4: Một quần thể thực vật, ở thế hệ xuất phát (P) gồm 300 cá thể có kiểu gen AA và 100 cá thể có kiểu gen aa. Cho tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ, theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ F3 là:
Câu 5: Nhóm động vật nào sau đây có giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX và giới cái mang cặp NST giới tính là XY?
Câu 6: Những thành phần nào sau đây cấu tạo nên nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực?
Câu 7: Ở đậu Hà lan bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Kết luận nào sau đây về số lượng ở các thể đột biến là chưa chính xác?
Câu 8: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định quả dài; alen B quy định quả chín sớm trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chín muộn. Lai cây quả tròn, chín sớm với cây quả dài, chín muộn (P), thu được F1 gồm 80 cây quả tròn, chín muộn; 80 cây quả dài, chín sớm; 20 cây quả tròn, chín sớm; 20 cây quả dài, chín muộn. Cho biết không xảy ra đột biến, kiểu gen của P đúng với trường hợp nào sau đây?
Câu 9: Ở người tính trạng nhóm máu do 1 gen có 3 alen quy định: IA quy định nhóm máu A, IB quy định nhóm máu B, IO quy định nhóm máu O, trong đó IA, IB đồng trội so với IO, kiểu gen IA IB quy định nhóm máu AB. Ở một quần thể người đang cân bằng về mặt di truyền có tần số các alen là IA = 0,4; IB = 0,3; IO = 0,3. Kết luận nào sau đây không chính xác?
Câu 10: Ở người, bệnh mù màu đỏ – xanh lục là do một alen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (X^m), alen trội tương ứng quy định nhìn màu bình thường. Một phụ nữ bình thường có chồng bị bệnh này, họ sinh ra một người con trai bị bệnh mù màu đỏ – xanh lục. Theo lí thuyết, người con trai này nhận alen (X^m) gây bệnh từ ai?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *